Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové, zde jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů, které jsme od Vás obdrželi při objednávce nebo poptávce zboží v naší společnosti Vojtěch Sousedík, se sídlem tř. 3. května 570, Zlín 4, prostřednictvím webových stránek www.sousedik.cz, emailové nebo telefonické komunikace. Chceme Vás ubezpečit, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420603210753 nebo na e-mail sousedik@sousedik.cz 

 

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje: 

 
Předávání osobních údajů

Kromě našich oprávněných spolupracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, předáváme Vaše osobní údaje dalším spolehlivým příjemcům osobních údajů z důvodu zajištění plnění odborných služeb, které nejsme schopni vlastními silami zajistit. Jsou to poskytovatelé následujících služeb: 


Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další nové příjemce osobních údajů, ubezpečujeme Vás, že při jejich výběru na ně budeme mít přinejmenším stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů jako na naše stávající. Data zpracováváme v Evropské unii. 

Uplatnění práv 

Pokud budete chtít uplatnit některá z Vašich práv, která souvisí s ochranou osobních údajů, uvedených v obecném nařízení GDPR, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu sousedik@sousedik.cz, dopisem zaslaným na adresu sídla naší společnosti nebo osobně v sídle naší společnosti. 

Právo na informace

Dříve než nám poskytnete své osobní údaje máme povinnost Vás informovat o způsobu zpracování osobních údajů, což činíme tímto sdělením na naší webové stránce. 

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Můžete nás kdykoli vyzvat, abychom Vám poskytli úplnou informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu, a to do 30 dnů od obdržení Vašeho požadavku. 

Právo na doplnění a změnu osobních údajů 

Když zjistíte, že jsou námi evidované Vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, případně dojde u Vás k jejich změně, máte možnost uplatnit své právo na jejich doplnění nebo změnu. 

Právo na omezení zpracování

Toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně nebo pokud jste vznesli námitku proti jejich pracování, přičemž nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů jejich zpracování. 

 Právo na výmaz (být „zapomenut“) 

Když uplatníte právo na výmaz, zajistíme výmaz všech Vašich osobních údajů nejen u nás, ale i u všech našich příjemců, a to pouze v případech, kdy nejsme vázáni zákonnou či jinou smluvní povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

Právo na přenositelnost údajů 

Pokud budete chtít námi evidované údaje poskytnout jiné organizaci, zajistíme přenos Vašich osobních údajů. 

Stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s obecným nařízením GDPR. Chceme Vás však požádat, abyste se nejdříve obrátili na nás, k vyřešení případného nedopatření. 

 Mlčenlivost

Velmi dbáme na to, aby naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, plnili svou povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.